Av. Muhammet AKSAN

Av. Muhammet AKSAN

Diğer Yazıları


 

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve bu standartların uygulama kapsamına ilişkin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun kurul kararı, 32414 sayılı 29 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarında, Uluslararası Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (IFRS) bünyesinde oluşturulan Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) tarafından yayınlanan IFRS S1 (General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information) ve IFRS S2 (Climate-related Disclosures) standartlarının belirlenmesine karar verildi.

 

Kararda, TSRS 1 (Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler) ve TSRS 2 (İklimle İlgili Açıklamalar) adlarıyla yayımlanan standartların kabulü ile uluslararası alanda geçerlilik ve uygulamada yeknesaklık sağlanması amaçlanıyor. İlgili karar uyarınca sürdürülebilirlik raporu, “bir işletmenin çevresel, sosyal ve yönetişim hususlarına ilişkin olarak TSRS’ler uyarınca hazırladığı sürdürülebilirlik raporu, entegre rapor, entegre faaliyet raporu, yönetici raporu vb. adlarla yayınladığı rapor” olarak tanımlanıyor. 

 

İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR

 

Kurum tarafından belirlenen Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına, raporlamalarında uymakla mükellef olanlar ilgili kararda ayrıntılı olarak belirlendi ve ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler sayıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde olanlar dışındaki tüm bankalar herhangi bir eşik değere bakılmaksızın ilgili standartlara uymakla mükellef olarak kabul edildi. Bankalar dışındaki işletmeler bakımından ise üç finansal değer belirlendi. Bu kriterler aktif toplamı 500 milyon TL, yıllık net satış hasılatı 

1 milyar TL, çalışan sayısı 250 kişi olarak belirtilmiş olup bu ölçütlerden en az ikisini art arda iki raporlama dönemi aşan ve karar kapsamına alınmış olan işletmeler, ilgili standartlar ışığında raporlama yapmakla mükellef olacak. Karar kapsamına alınan kurum, kuruluş ve işletmeler ise:

 

* 6362 sayılı Kanun uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi olan ve karar kapsamında belirtilen şirketler,

 

* 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun düzenleme ve denetimine tabi olan ve karar kapsamında belirtilen işletmeler,

 

* 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,

 

* Borsa İstanbul piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen ve karar kapsamında belirtilen şirketler olarak sayıldı. 

 

1 OCAK’TAN İTİBAREN GEÇERLİ

 

Bu ölçütler değerlendirilirken işletmeler, bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte değerlendirilecek. 

 

1 Ocak 2024 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için bu standartların uygulanacağı -geçiş muafiyetine ilişkin hükümlerle birlikte- düzenlendi.

 

İlk raporlama döneminde karşılaştırılmalı bilgilerin sunulması ve ilk iki yıllık raporlama dönemlerinde kapsam 3 sera gazı emisyonlarının açıklaması zorunlu tutulmadı. 

 

Bundan başka işletmeler, TSRS’leri uyguladıkları ilk yıllık raporlama dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporlarını ilgili döneme ilişkin finansal raporlarını yayınladıktan sonra raporlayabilecek.

24 Haziran 2024 Pazartesi