tatil-sepeti

Depremlerden etkilenen yerlerde sanayiciler için sanayi alanı olabilecek yerler belirlenerek gerekli izinlerin ve imar planı değişikliklerinin yapılmasının ardından bu alanlarda inşa faaliyetlerine başlanacak.


"Olağanüstü Hal Kapsamında Sanayi İşyerlerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, 3 ay süreyle, afetten etkilenen sanayiciler için sanayi alanı olabilecek yerler; fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği ve yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek alanın durumuna göre ilgili kurumların görüşü alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca birlikte tespit edilecek.

İlgili kurumlarca izinlendirme ve vasıf değişikliği 3 gün içinde yapılacak. İmar ve parselasyon planları ile değişiklikleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından imar şartnamesine göre hazırlatılacak ve onaylanacak.

Belirlenen alanlara denk gelen maden ruhsat sahalarının girişimli kısmı maden ruhsat sahasından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca taksir edilecek. Sanayi alanının, ruhsatın tamamını kapsaması halinde ise maden ruhsatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca iptal edilecek.

Söz konusu alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlardan uygulamaya dahil edilecek olanlar ile özel mülkiyete tabi diğer bütün taşınmazlar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, ilgisine göre devir veya acele kamulaştırma kararı alınabilecek.

Kamulaştırma işlemleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek, kamulaştırılan taşınmazlar Bakanlığın talebine istinaden Hazine adına tescil olunacak.

Tescil ve terkin işlemi sırasında mal sahiplerinin bu taşınmaz mal nedeniyle vergi ilişkisi aranmayacak ancak tapu dairesi, durumu ilgili vergi dairesine bildirecek.

Tescilden sonra bu alanlarda inşa faaliyetlerine başlanabilecek. Hazine adına tescil edilen taşınmazlar için kıymet takdiri, tescil tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde yetkilendirilmiş lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından yapılacak.

Belirlenen değer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca asliye hukuk mahkemesine sunulacak ve bu bedel, tescilinden önceki tapuda kayıtlı taşınmaz maliklerine ödenmek üzere mahkemece belirlenen bankaya yatırılacak.

Depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, deprem sebebiyle yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı sanayi iş yerlerinin maliklerinin talebi üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görüşü alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, yeni sanayi iş yerleri yapılabilecek veya yaptırılabilecek. Yerinde yeniden inşa edilecek sanayi iş yerlerinin üzerine yapılacağı parsellerin Hazineye mülkiyet devri aranmayabilecek, inşaatı devam eden sanayi iş yerlerinin de maliklerinin talebi üzerine, bu fıkra kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca inşaatları tamamlanabilecek.

Bakanlıkça ilgili madde kapsamında yapılan veya yaptırılan sanayi iş yerleri hak sahiplerine borçlandırılarak verilecek. Hak sahipliği, borçlandırma ve benzeri hususlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşleri alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan usul ve esaslara göre belirlenecek.

Yerli veya yabancı kişiler, kurumlar ve kuruluşlar, deprem bölgesindeki sanayicilerin ihtiyacını karşılamak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına hibe edilmek üzere, belirlenen alanlardan Bakanlıkça gösterilecek yerlerde ve belirlenecek tip projelere uygun sanayi iş yerleri yapabilecek veya yaptırabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen hasar tespit raporuna göre kullanılabilir olduğu tespit edilen boş sanayi iş yerleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kiralanabilecek. Kiralanan yerlerde, iş yerleri yıkılan veya ağır hasarlı olan sanayi işletmelerine alt kiralama yapılabilecek. Bakanlıkça ödenecek kira bedelleri ve faydalananlardan tahsiline ilişkin usul ve esaslar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek.

Depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde depremden etkilenen sanayi sitelerinin altyapı ve üstyapı tesislerinin tamamı ile ihtiyaç duyulan mühendislik ve mimarlık hizmetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kredilendirilebilecek.

Bu yerlerdeki organize sanayi bölgelerine, organize sanayi bölgeleri içerisindeki sanayi işletmelerinde çalışanların geçici barınması amacıyla kurulacak konteyner ve prefabrik yapıların temini, kurulumu ve altyapı işleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, teminat aranmaksızın ve yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmeksizin, kredilendirilebilecek veya geri ödemesiz desteklenebilecek. Bu kapsamda konteyner ve prefabrik yapılara yerleştirilenler valiliklere bildirilecek.

12 Mart 2023 Pazar

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.


 

Genel Kurulda kabul edilen kanunla ilgili öne çıkan başlıklar şöyle:

 

- Aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek.

 

- İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılamayacak.

 

- Sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçuna ilişkin ceza yarı oranında artırılıyor.

 

- Göçmen kaçakçılığı için verilen cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

 

- Mesleğe yeni başlayan avukatlardan ilk 5 yıl baro keseneği alınmayacak.

 

- Çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazı 1 yıla kadar ertelenebilecek; erteleme süresi her defasında 6 ayı geçmemek üzere en çok 4 kez uzatılabilecek.

 

- Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olanların, tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu olacak.

 

- Şüphelinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi için denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından test yapılabilecek.

 

- Kira ilişkisi, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesi, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar ile komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce ara bulucuya başvurma şartı aranacak.

 

- Anayasa Mahkemesinde derdest olan bazı bireysel başvurular bakımından Tazminat Komisyonuna müracaat edilebilecek.

28 Mart 2023 Salı

Türkiye ve Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen davada Irak'ın Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmedildi.


 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye ve Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen davada, Irak'ın beş talebinden dördünün reddedildiğini, Türkiye'nin taleplerinin ise büyük çoğunluğunun kabul edilerek Irak'ın Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmettiğini bildirdi.

 

Bakanlığın Türkiye-Irak arasındaki Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin verdiği karara ilişkin açıklamasında, davanın aslında Irak Merkezi Hükûmeti ile yine Irak'ın anayasal bir birimi olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında yıllardır süregelen petrol yönetim hakkı uyuşmazlığının bir yansıması olduğu aktarıldı.

 

Türkiye tarafından Irak'ın birliğine ve toprak bütünlüğüne her zaman saygı gösterildiği ve yine Irak ve bölgenin politik ve ekonomik istikrarı için çaba sarf edildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi: "Ülkemiz ile Irak arasında Paris merkezli ICC nezdinde görülen dava hakkında Irak'ın tahkim davasını kazandığı haberlerinden sonra kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Türkiye birçok uluslararası enerji projesinin önemli bir paydaşı olarak her zaman sorumluluklarının bilincinde hareket etmiştir. Ülkemiz, bölgede yaşanan bütün istikrarsızlıklara rağmen 1973 yılından beri Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı Sistemi'ni çalışır durumda tutmak için milyarlarca dolarlık harcama yapmış ve küresel petrol piyasalarında istikrarın korunması için gereken katkıyı sağlamıştır. Söz konusu anlaşmazlığın dostane çözümü için hem taraflarla hem de ilgili ülkelerle yoğun bir diplomasi yürütmüştür. Davanın gelinen bu aşamasında hakem heyeti, Irak’ın beş talebinden dördünü reddetmiştir. Ülkemizin taleplerinin ise büyük çoğunluğunu kabul ederek Irak’ın bu ihlaller sebebiyle Türkiye’ye tazminat ödemesine hükmetmiştir. Türkiye, her zamanki gibi uluslararası hukukun gereğini yerine getirmeye ve anlaşmazlığın asıl tarafları arasında kalıcı çözüme ulaştırılması için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."

28 Mart 2023 Salı