KVKK tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, kişisel veriler, veri sorumlusu ve veri işleyen tarafından ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ve yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yurt dışına aktarılabilecek.


Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

 

Kişisel veriler, 6698 sayılı kanunun kişisel verilerin hangi şartlarda işlenebileceğine ilişkin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlardan birinin varlığı ve yönetmeliğin "kişisel verilerin yurt dışına aktarılma usulleri" başlığı altında belirtilen hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda aktarılabilecek.

 

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması halinde veri işleyen, veri sorumlusunun belirlediği amaç ve kapsam çerçevesinde, veri sorumlusu adına ve onun verdiği talimatlara uygun hareket edecek.

 

Veri işleyen, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini ve erişilmesini önlemek, muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacak.

 

YETERLİLİK KARARI VERİLİRKEN DİKKAT EDİLECEKLER

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kişisel verilerin yurt dışına aktarımıyla ilgili bir ülkenin, ülke içerisindeki bir veya daha fazla sektörün ya da bir uluslararası kuruluşun yeterli düzeyde koruma sağladığına karar verebilecek.

 

Kurul, yeterlilik kararı verirken, "kişisel verilerin aktarılacağı ülke, ülke içerisindeki sektörler veya uluslararası kuruluşlar ile Türkiye arasında kişisel veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumu, ülkenin ilgili mevzuatı ve uygulaması ile kişisel verilerin aktarılacağı uluslararası kuruluşun tabi olduğu kurallar, bağımsız ve etkin bir veri koruma kurumunun varlığı ile idari ve adli başvuru yollarının bulunması, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili uluslararası sözleşmelere taraf veya uluslararası kuruluşlara üye olma durumu" gibi hususları dikkate alacak.

 

Yeterlilik kararı en geç 4 yılda bir yeniden değerlendirilecek. İlgili ülkede yeterli düzeyde koruma sağlanmadığının tespiti durumunda kurul kararını ileriye etkili olmak üzere değiştirebilecek, askıya alabilecek veya kaldırabilecek.

 

Kişisel veriler, yeterli korumayı sağlayacak hükümlerin yer aldığı yazılı taahhütname ve kurulun izin vermesi durumunda da yurt dışına aktarılabilecek.

 

Ortak ekonomik faaliyette bulunan teşebbüs grubu bünyesindeki şirketlerin uymakla yükümlü olduğu kişisel verilerin korunmasına yönelik, bağlayıcı şirket kuralları vasıtasıyla uygun güvence sağlanabilecek.

 

Bağlayıcı şirket kurallarına dayanılarak kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için kurula onay başvurusunda bulunulacak.

 

Bağlayıcı şirket kurallarında ortak ekonomik faaliyette bulunan teşebbüs grubunun her üyesinin organizasyon yapısı ve irtibat bilgileri, kişisel verilerin işlenme şartları, veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik teknik ve idari tedbirler, Türkiye'de yerleşik olmayan herhangi bir üye tarafından bağlayıcı şirket kurallarının ihlalinde Türkiye'de yerleşik bir veri sorumlusu ve/veya veri işleyenin ihlalden sorumluluğu üstleneceğine dair taahhüt gibi hususlar yer alacak.

 

Kişisel veriler, yeterlilik kararının bulunmaması ve yönetmelikteki öngörülen uygun güvencelerden herhangi birinin sağlanamaması durumunda, arızi olmak kaydıyla belirtilen istisnai aktarım hallerinden birinin varlığı halinde de yurt dışına aktarılabilecek.

 

İstisnai aktarım hallerinden bazıları şunlar: "İlgili kişinin, muhtemel riskler hakkında bilgilendirilmesi kaydıyla aktarıma açık rıza vermesi, aktarımın üstün bir kamu yararı için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması."

10 Temmuz 2024 Çarşamba

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Aylık harcamaları 5 milyon liranın üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri, gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına aldıklarına vurgu yapan Şimşek, "IBAN veya 'mail order' ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

13 Temmuz 2024 Cumartesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), yüksek tutarda harcaması olduğu halde herhangi bir gelir beyan etmeyen veya düşük tutarlı gelir beyanında bulunan kişileri mercek altına aldı.
Bakanlığa göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek bütçe finansmanını iyileştiriyoruz." mesajı doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Kurul, yüksek tutarda harcaması olduğu halde herhangi bir gelir beyan etmeyen veya düşük tutarlı gelir beyanında bulunan kişileri mercek altına aldı.


Bu inceleme sırasında, bazı kişiler, VDK'nin radarına takıldı. Buna göre, ilk etapta tespit edilen 800 kişinin aylık 5 milyon liranın üzerinde harcama yaptığı, lüks araçlara bindiği, lüks tüketimde bulunduğu ancak hiç gelir beyan etmediği ve vergi mükellefi olmadığı görüldü.


Vergi müfettişleri, şimdi bu kişileri yakın takibe aldı. Bu kişilerden bazısının aylık harcamasının 10 milyon lirayı bulduğu belirlendi. Harcamaları incelenerek bu gelirin kaynağı tespit edilecek ve bu gelirlerin vergilendirilmesi sağlanacak.

IBAN YOLUYLA TAHSİLAT YAPANLARA GELİR KAYNAĞI SORULUYOR

VDK, müşterilerini IBAN üzerinden ödemeye yönlendiren ve bu işlem karşılığında fiş veya fatura kesmeyen işletmelere yönelik de sıkı takip yürütüyor. Bu kapsamda Kurul tarafından incelemeye alınan IBAN hesabı sahiplerine vergi müfettişleri tarafından gelirin kaynağının tespitine yönelik detaylı sorular yöneltiliyor.


İnceleme sırasında hesap sahiplerinin bilgilerine başvurulurken hesaplarını başkasına kullandırmanın Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında suç sayıldığına ilişkin bilgilendirme yapılıyor.


Bu incelemelerde ilk sonuçlar alınırken, ilk tespitlere göre, IBAN hesapları aracılığıyla başkası adına tahsilat yapılmasına aracılık edenlerin genellikle şirket ortakları, çalışanları veya mükellef yakınları olduğu belirlendi.

 Hesaplarını başkalarına kullandıranlar ile farklı tahsilat yöntemleri kullanarak vergi kayıp kaçağına sebep olanlar hakkındaki incelemeler devam edecek. Bu noktada ifadesine başvurulanların doğru bilgi vermesi, mağdur olmamaları açısından oldukça önem taşıyor.


"Mail order" yöntemi mercek altında

Kurul, hizmet, e-ticaret ve mobilya gibi sektörlerde müşterilere, fiziki tahsilatın mümkün olmaması, taksit imkanları gibi sebeplerle alternatif olarak sıklıkla kullanılan "mail order" yöntemini de inceliyor. Bu yöntemle yapılan tahsilatlar, muhtemel vergisel risklerin varlığı nedeniyle takip ediliyor. VDK, "mail order" yöntemi kullanılarak yapılan tahsilatlarda satışı yapılan mal veya hizmet karşılığı fatura veya fiş düzenlenmeyen durumları izlemeye aldı.

13 Temmuz 2024 Cumartesi